WEL EKOMMEN !

« D’associaetie voor d’ountwikkelinge van de talen op de Duunkerksche Kust » is een associaetie van de wet van 1901 diet drie doelen het:

– De menschen informeeren over de lokale meuglikheiden voor talen te leeren.

– Het talenleer ountwikkelen.

– En interkuultuurele dialogen bevorderen.

Voor wien is het?

– ‘T is voor aal de menschen dien op een informele maniere in een vremde tale willen klappen of wel dien willen meidoen in internationale kuultuurele manifestaetien of wel dien de nieuwkommers an de Fransche kust willen helpen.

– ‘T is ook voor de vremde talenleeraers en opleiders van de verschillige associaetien dien het talenteer bevorderen.

– Nuuze associaetie werkt ook mit de lagere overheiden en beroepsorganismes dien mit het buuttenland werken.

Hetgeene dan me al edaen hen:

Voor nuuzen eersten doel: ‘T is te zeggen, informeeren over de verschillige lokale meugelikheiden voor talen te leeren:

– Twee talententoonstellingen in Maerte 2005, 2006 en 2007, mit de meidoeninge van haest aal d’opleidingorganismes van de Duunkerksche Kust, de lokale boekwinkels, nationale en Rysselsche uutgevers .

– De brochuure « Levende talen op de Duunkerksche Kust » mit aal de plekken waer dat je die talen kut leeren. Die brochuure is uut-egeven ‘n dag van de tentoonstellinge en de 2007 uutgave kut je vinden in alle steihuuzen en tourisme bureau’s van de Duunkerksche agglomeraetie en in de Stedengemeenschap van Duunkerke.

Voor nuuzen tweiden doel: ‘T is te zeggen, hoe het talenleer te bevorderen:

– De Universiteit van de Kuststreke « Côte d’Opale » het vryje plekken egeven an toehoorders van 5 verschillige levende talen.

– In partenariaet mit d’associatie « Cité’Fac », me hen een talen-herberg elanceerd. De vergaeringen zyn ‘ts navonds van ten zessen toet ten achten, alle oensdage. En me hen alle weke ten minsten veertig bezoekers voor 6 of 7 talen.

Voor nuuzen derden doel: ‘T is te zeggen, d’interkuultuurele dialogen te bevorderen:

Men hen een database op-esteld van menschen dien nuus kun helpen in het talenteer op de Duunkerksche Kust.

Streke inplantinge:

– Me zyn lid van het « Dunkerque Flandre International » netwerk waer dan me de groep « Talen en kuultuuren promotie » leiden.

– Me zyn ook lid van de Volks universiteit « Côte d’Opale » en tuschenpersoon voor talen in de Duunkerksche streke.

Informaetie :

– Een informatie brief informeert de leden van d’associaetie over ‘t leven van d’associaetie en d’internationale evenementen op de Duunkerksche Kust.